Občanské sdružení P-H-l

Stanovy o.s.

S T A N O V Y

občanského sdružení

Pelhřimovská hasičská liga

 

Čl. I.

Název a sídlo sdružení

 

Název sdružení je: Pelhřimovská hasičská liga (dále jen „sdružení”).

Sídlem sdružení je: Těchoraz 13, Pelhřimov, 393 01.

 

 

čl. II.

Právní postavení sdružení

 

Sdružení je dobrovolné, nepolitické, nezávislé, neziskové, sdružující členy na základě společného zájmu.

Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.

 

 

čl. III.

Členové sdružení

 

Zakládajícími členy sdružení jsou:

 

 • Mareš Martin, bytem Těchoraz č. 13
 • Šebesta Miroslav, bytem Rynárec č. 128
 • Voborník Lukáš, bytem Mladé Bříště č. 36

 

 

čl. IV.

Založení a vznik sdružení

 

Sdružení je založeno dnem schválení, odsouhlasení a podpisu stanov sdružení. Sdružení vzniká dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra České republiky na základě návrhu přípravného výboru.

 

 

čl. V.

Cíl činnosti sdružení

 

 • propagace práce hasičů
 • shromažďování finančních prostředků na podporu a propagaci požárního sportu
 • odměňování nejlepších hasičů v jednotlivých disciplínách požárního sportu
 • pořádání soutěží v požárním sportu
 • provozování webových stránek týkajících se požárního sportu
 • osvěta týkající se právních předpisů za účelem posílení právního vědomí
 • spolupráce se subjekty, které sledují slučitelné cíle

 

 

čl. VI.

Orgány sdružení

 

            Orgány sdružení jsou:

 • valná hromada
 • výkonná rada a předseda sdružení

 

čl. VII.

Členství ve sdružení

 

Členem sdružení může být jen fyzická osoba starší 15 let.

Přihlášku ke členství přijímá výkonná rada sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů výkonné rady sdružení.

Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

 

 

Členství zaniká:

 • doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení
 • rozhodnutím členské schůze o vyloučení
 • úmrtí člena sdružení
 • zánikem sdružení

 

Člen má právo:

 • účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován
 • účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení
 • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení

 

Člen má povinnost:

 • dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíly sdružení a svou činností naplňovat cíle sdružení.

 

 

 

čl. VIII.

Valná hromada členů sdružení

 

Valná hromada členů sdružení je nejvyšším orgánem sdružení, schází se nejméně jednou ročně.

Valnou hromadu svolává výkonná rada. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení, nesejde-li se usnášeníschopná valná hromada, svolá výkonná rada nejpozději do jednoho měsíce náhradní valnou hromadu, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Valná hromada přijímá rozhodnutí hlasováním, pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

Valnou hromadu svolá výkonná rada sdružení také, požádá-li o to písemně 1/3 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

Valná hromada:

 • schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení, pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny přítomných členů sdružení.
 • schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti,zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu.
 • určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období.
 • volí předsedu, pokladníka, členy výkonné rady a revizora.

 

čl. IX.

Výkonná rada a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

 

Výkonná rada sdružení se skládá po jednom zástupci z každého sboru dobrovolných hasičů, jejím funkčním obdobím je pět let. Ze svého středu volí předsedu sdružení a pokladníka. Činnost výkonné rady sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

Výkonná rada sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výkonné rady sdružení je volně přístupná členům sdružení.

Výkonná rada:

 • na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení
 • připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů činnosti na další rok.

Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení a jedná jménem sdružení, jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. V hospodářských věcech jedná jménem sdružení samostatně také pokladník sdružení.

 

 

 

 

čl. X.

Zásady hospodaření

 

Sdružení hospodaří s finančními prostředky.

Zdroji majetku jsou:

 • dary a příspěvky fyzických a právnických osob
 • členské příspěvky

 

Použití majetku a finančních prostředků:

 • všechny přijaté prostředky budou použity v souladu s cíli sdružení
 • všichni členové vykonávají svou činnost pro sdružení bez nároku na odměnu

 

Za hospodaření sdružení zodpovídá výkonná rada.

 

čl. XI.

Revizor

 

Kontroluje činnost sdružení,jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze.

Připravuje revizní zprávu, kterou předkládá členské schůzi. Funkční období revizora je stejné jako výboru sdružení.